• Školská rada při Základní škole T. G. Masaryka, Bojkovice byla zřízena 1. 3. 1996 rozhodnutím Městského zastupitelstva města Bojkovice ze dne 27. 2. 1996.

     Složení rady

     Za zřizovatele Za zákonné zástupce žáků Za pedagog. pracovníky
     Petr Viceník Gabriela Králíková Gertruda Miličková
     Vladislav Pavlacký Olga Rybnikářová
     Helena Hustáková Marek Kalivoda Petra Brůzlová
     Anna Mikulášková Václav Suchánek
     (předseda)
     Jan Staník
      

     Z jednacího řádu Školské rady

     • Schází se ke svým schůzím dvakrát ročně a dále dle potřeby.
       
     • Program jednání navrhuje předseda. Vychází při tom z povinností uložených radě školy zákonem, z podnětů a návrhů zákonných zástupců žáků, z podnětů a návrhů členů rady školy a z podnětů a návrhů ředitele školy a zřizovatele školy.
       
     • Schůze rady školy svolává předseda, popřípadě místopředseda. Podklady pro jednání rady školy zajišťují členové rady školy a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon.
       
     • Rada školy jedná podle programu a plánu práce, který schválí na návrh předsedy nebo jiného člena rady školy. V úvodu jednání projednává rada školy kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů rady školy, popřípadě ředitele školy, pokud je přizván k jednání v radě školy. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů rady školy.
       
     • Rada školy se usnáší nadpoloviční většinou všech členů při schvalování výroční zprávy školy, návrhu rozpočtu školy, zprávy o hospodaření školy a při prvním projednávání návrhu na odvolání ředitele školy. V ostatních případech se usnáší rada školy většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Usnesení rady školy podepisuje předseda a další pověřený člen rady školy.
       
     • Usnesení rady školy vyhotovuje písemně člen rady školy pověřený radou školy. O jednáních rady školy pořizuje záznam člen rady školy pověřený radou školy.
       
     • Nejméně jednou ročně rada školy informuje zákonné zástupce,  žáky školy, pracovníky školy, územně příslušný školský úřad a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období. Součástí této informace jsou výsledky a průběh schvalování návrhu rozpočtu školy, výroční zprávy školy, zprávy o hospodaření školy, které rady školy schvaluje. Rada školy zároveň uvede, zda byly projednávány návrhy na nové formy nebo obory vzdělávání anebo jiné koncepční záměry rozvoje školy.